Bugun...


TDF yönetiminden Ankara ziyareti
Trabzon'u gurbette temsil etmekle görevli söz konusu dernek ve üst kuruluş, Trabzon'un, Trabzonlunun sorunlarını, projelerini, beklentilerini TC. Yöneticilerine ulaştırmakla görevli bir STK, sivil toplum kuruluşudur. TDF yönetiminden icraat bekliyoruz, maalesef TDF yönetimi yıllardır İktidar partisi mensuplarına nezaket ziyaretlerinden başka bir faaliyetini göremiyoruz.

TDF yönetiminden  Ankara ziyareti
+ -

TDF'nin bu ziyaretinin amacı nedir? 
Kişisel dostluk amacıyla yapılmış ise bunu TDF etiketiyle değil kişisel bir anlam yüklenmeldir. Trabzon adına Trabzonlu adına yapılmış ise Söz konusu bu ziyarette Trabzonlunun hangi sorunu sayın bakanlara intikal ettirildi, Ne gibi bir söz alındı Bunu bilmek hakkımız. 
Bir STK mensubu görevleri Tüzük ile sınırlıdır, Kişisel eylemler Derneğin adı altında yapılmamalıdır.

TDF tüzüğünde görev olarak kabul ettikleri kararların tecellisini beklemek bir Trabzonlu olarak beklentimizdir. 
Söz konusu bu ziyaretlerinden dolayı kendilerini tebrik ederiz, Fakat buradaki ziyaretin amacı iktidara destek mesajları vermek içinse doğru yapılmamıştır. Çünkü TDF bütün Trabzonlunun temsilciliğini üstlenmiş STK'dır. Trabzon'luların tamamı da Ak partiyi desteklememektedir.

Sivil toplum kuruluşları İsminden tanımından anlaşıldığı gibi siyasi, kültürel, sanatsal alanlarda rengini belli etmemekle yükümlüdür. her seçimde iktidarı destekleyen bir tavır alınması Trabzonluları olduğu kadar STK hukuka da aykırıdır.

TDF Dernekler masasına verdiği tüzüğü doğrultusunda görev yapmak zorundadır, Bu tüzüğü Hukuki bir teferruat olarak görenler kendileri teferruat olmaktan kurtulamazlar.

Dileriz aşağıda özetlediğimiz TDF Tüzüğüne uygun görev yapmalarını rica ediyoruz. bazı politikacılarla olan münasebetlerini TDF temsilcisi olarak değil Kişisel temsil konumunda sürdürmesini bekliyoruz.

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ziyaret etti.

TDF Başkanı İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri,  Nisan ayında Ticaret Bakanlığı görevine başlayan Mehmet Muş'u makamında ziyaret etti, TDF Yönetimi Bakan Muş'a yeni görevinde başarılar dileyerek, desteklerini iletti.

Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile makamında görüşen Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ile yönetim kurulu üyeleri, teröre ve çetelere karşı yürütülen mücadeleden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bakan Soylu'ya desteklerini iletti. Başkan Şatıroğlu, ülkenin huzuru adına mücadele eden Bakan Soylu'nun her zaman yanında olduklarını ifade etti.

TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ (ÖZET)
Misyonumuz

Ülkemizi ve toplumumuzu uygar milletler seviyesine ulaştırmak, ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve demokratik hak ve menfaatleri, adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek amacıyla; Ulusal – bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içersinde “ küresel, bölgesel, yerel, ulusal sosyal barış”a katkı sağlamak için diyaloglar ve iş birlikleri geliştirmek. Toplumsal, bölgesel, yerel, kentsel ve bireysel sorunlara AB ve gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında çözüm geliştirmek üzere projeler hazırlanmasına öncülük etmek. Bu alanda gönüllü kişilerin kurduğu dernek, oda, birlik, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızı, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren sendika, federasyon, konfederasyon ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile tanıştırmak ve iş birliği ortamı hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizin, Bölgemizin, Trabzon İlimizin kalkınmasında aktif yer alarak, geleceği imar etmekte olan üretken insanlarımızın bir araya geldiği Sivil Toplum Kuruluşlarımızı tek çatı altında buluşturmak, Üyelerimize katkı sağlamayı gerçekleştirmek için kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla temas ve iş birliği içinde olmak, diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile diyalog ve iş birlikleri kurarak pozitif enerji ve sinerji oluşturmak. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik çerçevesinde Avrupa Birliğinin ilgi alanlarına giren konularda, standartlarına uygun proje ve çözümler geliştirip ülkemizin, bölgemizin ve Trabzon ilimizin küresel – sosyo ekonomik ve kültürel kalkınmasında etkin rol alan bir marka olmaktır.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak yasaların izin verdiği tüm çalışmaları yapmak.
Federasyonun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
Trabzon’a özgü kültür, spor, eğitim, gelenek, mizah, folklor, yöresel yemek, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı, deniz ve çevre kirliliği, insan ilişkileri, turizm, tarih vs. konularında araştırmalar yapmak ve sonuçlarını üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurmak, hak aramak fikir beyan etmek.
Trabzon’un ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturmak.
Trabzon yöresinden göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek.
Radyo ve TV yayınlarından yararlanmak, internet sitesi açmak, slayt, multivizyon gösterileri yapmak, yaptırmak ve organize etmek. Festival, konser, konferans, gösteri, panel, seminer, açık oturum, sanatsal etkinlikler, yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve turlar düzenlemek, Trabzon Tanıtım Günleri düzenlemek.
Yörenin kültürel, folklorik, ekonomik, etnografik ve tarihsel gelişimini araştırıp, derleyip tanıtılmasını sağlamak.
Bölgenin yada bölge insanının maruz kaldığı yada kalabileceği muhtemel her türlü felaket, doğal afet, fiili yada sözlü saldırı ve haksızlıklara karşı, her türlü yasal ve hukuki eylem ve hak arayışlarında bulunabilir.
Öğrencilerin barınabilecekleri yurtlar, aşevleri, konut, pansiyon ve misafirhaneler açmak, öğrencilerin eğitimlerine katkı ve yardım amaçlı olarak kurslar düzenlemek.
Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.
Öğrenim gören maddi açıdan yetersiz kalan öğrencilere burs verir gerekirse kırtasiye yardımında bulunabilir.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kiralamak ve kiraya vermek.
Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
Meslek komisyonları ve meslektaşları bir araya getirerek iktisadi teşekküller oluşturmak.
Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, yayla şenliği ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
Uluslararası faaliyette bulunmak, AB birliğinin projelerine katılmak, hibe, bağış almak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, gayri ayni hak tesisi elde etmek ve kurmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, yöresel tip mimari projeler yapmak ve yarışmalar açmak.
Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak.
Gerekli görülen yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
Federasyonun amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, siyasi parti, ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
Sporla ilgili faaliyetler müsabakalar, kutlamalar, yürüyüş, destek faaliyetleri, beyanatta bulunmak, taraf olmak
Her türlü panel, tanıtım, sergi, konferans, ödül, teşvik ve seminerleri düzenlemek
Derneklere patentli etkinliklerimiz için izin vermek.

TDF TÜZÜĞÜNÜN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ
Kaynak: SİVİL HAREKET

Editör: ADMİNYORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZİLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI