Bugun...
ADİL, EŞİTLİKÇİ, YAŞANABİLİR SARIYER İÇİN YEREL YÖNETİME YÖNELİK TALEPLERİMİZİ AÇIKLIYORUZ


İsmail Anadolu Önce İman Sonra Vatan
fatihten@gmail.com
 
 

2019 yerel seçimlerine girerken yeni rejimin sadece devlet aygıtlarını kontrolü altına
almadığını, aynı zamanda gündelik yaşamın her alanında tepeden inmeci politikaları hayata
geçirdiğini görüyoruz. Sosyal ve kültürel yaşamın meta değerine indirgenmesi, yarattığımız
kentlerin de yaşanmaz hale gelmesine neden oluyor. Kentsel mekan, bir yandan ekonomik
büyüme ve kalkınma söylemleriyle değişim değerine indirgenerek kentlilerden koparılırken,
diğer yandan yeni rejimin sembolleri gündelik yaşamın her alanına sirayet ediyor.
İktidarın inşaat sektörüne ve mega projelere olan tutkusu, insanlar, hayvanlar ve diğer tüm
canlılar için yaşanılmaz kentler yaratırken ranta dayalı sistemin gün geçtikçe ekonomik krizi
derinleştirdiğine şahit oluyoruz. Karar alma mercilerine demokratik yollarla katılımın
seçimlere indirgendiği bu süreç, kentlileri bir arada tutan ortak yaşam kültürünün
kaybolmasına ve müştereklerin ve kamusal alanların varlığının giderek azalmasına yol
açıyor.


Bugün artık açıkça görüldüğü gibi girişimciliği ön planda tutan belediyecilik kentlilerin
dertlerine deva olmamakta, aksine sorunları derinleştirmektedir. Bu bakımdan bizler
Sarıyerliler olarak, neoliberal program ve anti-demokratik bir anlayışla yönetilen bir kent
yerine Sarıyer’in ihtiyaçlarını gözeten, tabandan yükselen, bütünlükçü bir program
istiyoruz. Kent Hakkı’nın savunulduğu, Sarıyerliler’in söz, yetki, karar sahibi olduğu yeni bir
belediyecilik anlayışı talep ediyoruz.
Arzuladığımız adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir geleceğin yerelden yükseleceğine inanıyoruz.
Bunu gerçekleştirmek için biz Sarıyerliler’in talepleri aşağıdaki gibidir:


DEMOKRATİK İŞLEYİŞ
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 13. Maddesine göre, yaşadığı kentin yönetimine katılmak
her bireyin hakkıdır.
Sarıyerliler’in belediye yönetimine katılımı ve karar alma aşamalarında yetki sahibi
olabilmesi için:
● Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilmesini,
● Yerel seçim sonrası ilk altı ay içerisinde hazırlanacak olan stratejik planlarının
Sarıyerliler’le birlikte hazırlanmasını,
1
● Halkın katılımına alternatif olarak oluşturulan Kent Konseyi’nin demokratik bir
biçimde işlemesini, seçimlerinin sivil ve işlevsel olmasını,
● Belediye bütçesine ve belediye komisyonlarına katılımın açık olmasını,
● Meclis ihtisas komisyonlarına, uzmanlıklarına göre ilgili meslek odalarının ve sivil
toplum kuruluşlarının davet edilmesini ve görüş alınmasını,
● Sarıyer’in tüm mahallelerinde, sokak temsilcilerinden oluşan mahalle meclisleri
kurulmasını ve mahalle meclislerinden seçilecek heyetlerden oluşan ilçe/kent meclisi
aracılığıyla yurttaşların yerel yönetimin işleyişinde söz sahibi olmasını
TALEP EDİYORUZ.
KENTSEL KAMUSAL ALANLAR ve MÜŞTEREKLER
Kıyılar, plajlar, parklar, iskeleler, koru, orman ve mesire yerleri gibi yeşil alanlar, fidanlıklar,
bostanlar, çeşmeler, tarih ve kültür varlıkları, hafıza mekanları, halk kütüphaneleri, aşevleri,
semt pazarları, afet toplanma alanları kentlilerin müştereğidir. Kentsel kamusal alanların
ve müştereklerin özelleştirilerek kentlilerden koparılmasının engellenmesi, korunması ve
gerekli bakımlarının yapılması Sarıyer Belediyesi’nin önceliklerinden olmalıdır.
Sarıyer’de kentsel kamusal alanlar ve müşterekler için;
● Halkın arzu, talep ve ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı bir yöntemle park, bostan,
kütüphane gibi yeni müşterekler yaratılmasını,
● Vakıf, hazine, büyükşehir vb diğer devlet kurum ve kuruluşlarına ve özel şahsa ait
olan ancak atıl bırakılmış kültür varlıklarının, müştereklerin, halkın istek ve
gereksinimleri doğrultusunda kamuya yeniden kazandırılmasını,
● Kamusal alanların ve müştereklerin, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, LGBTİ, mülteci…
kısaca toplumun her kesimini kapsayacak şekilde erişilebilir olmasını,
● Kamusal alanların gündüz ve gece emniyetli olmalarının sağlanmasını,
● Sarıyer’in hafızası olan sokak ve cadde isimlerinin korunmasını, şayet değiştirmek
şart ise bölgede yaşayanlara danışılmasını,
● Müştereklerin kullanım ve bakımlarının halk tarafından da denetlenmesini
sağlayacak mekanizmaların kurulmasını,
2
● Her mahalleye mahalleliyle birlikte bir semt evi kurulmasını ve semt evlerinin bakım,
ihtiyaç ve denetimlerinin belediye tarafından sağlanmasını,
● Afet toplanma alanlarının tekrar gözden geçirilmesini ve her mahallede mutlaka bir
afet toplanma alanı ve konu ile ilgili gerekli teçhizatlarının bulunmasını,
TALEP EDİYORUZ
KONUT
Konut bir meta ya da finans varlığı değil, insan onuruna yaraşan bir yaşam standardı için
gerekli bir sosyal ekonomik haktır. Sarıyer Belediyesi de Konut Hakkı’nı evrensel insan
hakları mekanizmalarında geçtiği üzere mülkiyetten bağımsız bir hak olarak tanımalı ve bu
yönde çalışmalar yapmalıdır.
Konut hakkına yönelik olarak,
● Kişilerin, ailelerin, mahallelilerin tapusuz dahi olsalar konutlarından ve / veya
mahallelerinden zorla tahliye edilmesine karşı çıkılmasını,
● Mülksüzlerin, evsizlerin boş konutları işgal haklarının tanınmasını,
● Yasaların yerel yönetimlere tanıdığı yetkiler doğrultusunda sosyal konut üretilmesini
ve ödenebilir şartlarda konut ve kiralık konut sağlanmasına yönelik çalışmaların
yapılmasını,
● Çevresini soylulaştırarak emlak değerlerini ve konut kiralarını yükseltecek, yaşamı
pahalılaştıracak ve böylece alt ve alt-orta gelir gruplarını yaşadıkları yerleri terk
etmeye zorlayacak veya zorla tahliyelere sebep olacak her türlü projenin
engellenmesini
TALEP EDİYORUZ.
EKOLOJİ & İKLİM
Ekolojik tahribat ve gün geçtikçe yakıcı bir hale gelen iklim değişikliği, başta genç nesiller
olmak üzere hepimizin sorunu olarak karşımızdadır. Öte yandan, sadece Sarıyer’in değil
İstanbul’un yaşam destek sistemi Kuzey Ormanları bölgesi, kentleşme pratikleri ve mega
projelerin bölgeyi hedef almasından dolayı büyük bir tahribat altında bulunmaktadır.
Bölgenin temiz hava, temiz su, temiz gıda, iklimin dengelenmesi gibi ekosistem
hizmetlerini göz ardı eden rant odaklı bir yaklaşım yerine, doğayı, kentte yaşayanların
3
sağlığını ve gelecek nesilleri odağına alan bir belediyecilik anlayışı, Sarıyer Belediyesi’nin
bir diğer önceliği olmalıdır.
Sarıyer’in ekosisteminin korunması ve iklim değişikliğine karşı etkin mücadele için:
● Yerel yönetimlerin iklim değişikliği ile mücadelede kendi amaç ve hedeflerini somut
ve sistematik olarak belirledikleri iklim eylem planının, Sarıyer’in özgün koşulları
dikkate alınarak Sarıyerliler’le birlikte katılımcı bir şekilde ivedilikle hazırlanmasını,
● İklim değişikliği ile mücadelede yerelleşme ve yerelleşmeye bağlı olarak enerji
demokrasisi, gıda egemenliği gibi yeni kavramlar önem kazanırken, Sarıyer
Belediyesi’nin de bu konular çerçevesinde oluşturulacak kooperatifler gibi kolektif
girişimleri desteklemesini,
● Sarıyer'deki tarımsal üretimin ve zehirsiz gıdaya erişimin desteklenmesini ve gıdanın
üreticiden tüketiciye ulaştırılmasında belediyenin öncü olmasını,
● İklim değişikliğinin ana faillerinden fosil yakıt tüketimini azaltmaya yönelik topluluk
odaklı enerji çözümlerinin, mevcut özel ve kamuya ait bina ve konutlarda enerji etkin
yenilenmelerin desteklenmesini,
● Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımında Sarıyerliler’e
yönelik teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini,
● Başta Sarıyer sınırları içinde yer alan ormanlar olmak üzere yeşil alanların
korunmasını ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanmasını,
● Parkların doğaya uygun malzemelerle tasarlanmasını,
● Teşvikler, yaptırımlar ve kampanyalar yoluyla atık miktarının azaltılmasını,
● Geri dönüşümün yaygınlaştırılmasının ve verimli hale getirilmesinin yanı sıra atıklara
kaynağında müdahale ve geri kazanıma yönelik çalışmaların yapılmasını,
● Başta çocuklar ve gençler olmak üzere ekolojik hassasiyetleri odağına alan,
toplumsal farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunulmasını,
TALEP EDİYORUZ.
ULAŞIM
Boğaz’ın incisi Sarıyer, deniz kıyısında yer almasına rağmen deniz ulaşımından yeterince
4
yararlanamamaktadır. Otomobil kentleri yaratan merkezi politikalar sonucunda Sarıyer
kontrolsüz büyüme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Araç trafiğini daha hızlı akıtmak
bahanesiyle inşa edilen 3. köprü Sarıyer sınırları içinde Kuzey Ormanları üzerinde büyük
tahribat bırakırken, kıyı dolguları gibi geçici çözümler trafiğe çözüm olmamasının yanı sıra
deniz ekosistemine zarar vermektedir.
Yaşanabilir bir Sarıyer için,
● Başta Büyükdere İskelesi olmak üzere Sarıyer’deki tüm atıl iskelelerin açılması
yönünde çalışmalar yapılmasını,
● Deniz ulaşımını özendirecek adımların atılmasını,
● Yaya ve bisiklete öncelik verilmesini,
● Ulaşımda karbon emisyonlarını azaltacak adımların atılmasını,
● Toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılmasını,
● Hafriyat kamyonlarının yasak olan güzergahlarda ve saatlerde çalışmalarının
engellenmesini,
● Kuzey Ormanları’nın bütünlüğünü tehdit eden her türlü ulaşım projesine karşı
çıkılmasını
TALEP EDİYORUZ.
YAŞAM ODAKLI SARIYER İÇİN
Sarıyer’de Kadın, LGBTİ+, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yerel yönetimler gündelik yaşamamımızla ilgili olarak mekansal, toplumsal, sosyo kültürel,
ekonomik, tüm ortak gereksinimlerimizi karşılamayı, ortak sorunlarımızı çözmeyi amaçlar.
Kadının, çocuk, hasta, yaşlı bakımına hapsedilmesine, dolayısıyla iş hayatından,
sosyal-kamusal alandan uzaklaştırılmasına karşı politikalar geliştirilmeli, toplumsal cinsiyet
eşitliği sağlanmalıdır. Tüm mahalli idarelerde düzenli olarak toplumsal cinsiyet eğitimleri
verilmelidir.
Toplumsal cinsiyet eşitliği için;
5
● Sarıyer Belediyesi Eşitlik Birimi’nin açılmasını ve/veya benzeri birim ve
komisyonların kurulmasını,
● Seçim sonrası stratejik plan hazırlama sürecine kadın ve LGBTİ+ dernek ve
oluşumlarını dahil ederek kapsayıcı politikalar oluşturulmasını,
● Belediyenin tüm hizmetlerinde, spor aktivite merkezlerinde, semt evlerinde
toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun düzenlemeler yapılmasını,
● Bakım hizmetinin ortak sorumluluk kapsamına alınmasını amaçlayarak, her
mahalleye ücretsiz kreş, hasta ve yaşlı bakım evleri açılmasını,
● Sarıyer’de yaşayan üretim yapan kadınların, ürünlerini satarak gelir elde etmesinin
imkanlarının yaratılmasını, üretimlerini geliştirmeye yönelik danışmanlık ve ilgili
yönlendirmelerin oluşturulmasını,
● Şiddete uğrayan, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kadınların hayatını
koruyabilmeyi ve yaşam kalitesini düşürmemeyi hedefleyen, gerekli kapasitede
kadın sığınma evleri açılmasını,
● Her mahalleye kadınların, LGBTİ+ bireylerin sosyal, yaşamsal problemlerinde
yanında olacak, hukuki ve psikolojik destek sağlayacak danışma merkezleri
açılmalısını ve tamamen ücretsiz olmasını,
● Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti ve istismarı önleme ve izleme merkezleri
kurulmasını,
● Sağlık hizmetlerine ücretsiz ve kolayca erişim sağlanmasını,
TALEP EDİYORUZ.
Sarıyer’de Engelsiz Yaşam
Uygun olmayan çevresel ve toplumsal koşullar bedensel, duyusal ve ruhsal yetersizlik gibi
tıbbi olguları ENGEL durumuna dönüştürmektedir. Engelliler, yaşlılar, hastalar, çocuklar,
hamile ve bebek arabalı ebeveynler ve benzer sorunlar yaşayan bireylerin kentsel ve
toplumsal yaşama eşit katılımını sağlayan bir Sarıyer istiyoruz ve belediyenin de bu yönde
somut adımlar atmasını bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki 'engelliler' özel ihtiyaçları olan eşit
yurttaşlardır. Bu bakımdan yapılan çalışmalar 'Yardım' değil 'hak' temelli yaklaşımla olmalı,
belediye personeli bu konuda eğitilmelidir.
6
Engelsiz bir Sarıyer için,
● Engelli, çocuk ve ailelerine destek merkezlerinin yaygınlaştırılmasını,
● Aş evi hizmetinin etkin hale getirilmesini,
● Engellilere yönelik olarak evde sağlık, fizik tedavi hizmeti ve evde temizlik
hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını,
● Tek başına yaşayan yaşlı ve engelli Sarıyerliler ile etkin bir iletişim ve acil yardım
sisteminin kurulmasını,
● Engelli çocuklara terapi amaçlı yüzme ve diğer spor olanaklarının sağlanmasını,
● Kişisel ve mesleki gelişim amaçlı eğitim programları yapılmasını,
● İstihdam konusunda özel programların oluşturulmasını,
● Engellilerin sosyal yaşama etkin katılımı için her türlü desteğin sağlanmasını
TALEP EDİYORUZ.
Sarıyer’de Hayvan Hakları
Sarıyer, gerek kent hayvanları gerekse yaban hayvanları popülasyonunun yoğun
olarak bulunduğu bir ilçe olarak öne çıkmaktadır. Belediye, hayvanlara yönelik
belirleyeceği politika ve stratejileri, mutlaka ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları ve
hayvan koruma gönüllülerinin talepleri doğrultusunda, hayvanları mağdur
etmeyecek, onların yaşam haklarını ve beden dokunulmazlığı haklarını ihlâl
etmeyecek şekilde belirlemelidir. Sarıyer’i planlarken, hayvanların da toplumun bir
parçası olduğu unutulmamalıdır.
Sarıyer’de beraber yaşadığımız hayvan dostlarımız için,
● Kısırkaya'da bulunan sokak hayvanları geçici bakımevine gönüllülerin
ulaşımının ve katılımının sağlanmasını,
● Hayvanları ilgilendiren tüm belediye hizmetlerinde, hayvanlara saygı ve sevgi
duyan insanların istihdam edilmesini,
● Tüm Sarıyer’e yetecek şekilde tam teşekküllü hayvan ambulansının olmasını
ve 7/24 tıbbi bakım sağlanabilmesini,
7
● Özellikle kazazade durumdaki Sarıyer’in sembolü olan martılar ve diğer su
kuşları için korunaklı alanların belirlenmesini,
● Belediyenin hayvanlı sirk, hayvanat bahçesi, yunus parkı, tematik akvaryum
gibi esaret merkezleriyle hiçbir koşulda işbirliği yapmamasını,
● Hayvan satışı yapacağını bildiren petshoplara ruhsat verilmemesini,
● İlçe içinde insan - hayvan çatışması yaratacak tüm müdahalelerden
kaçınılmasını
TALEP EDİYORUZ.
Sarıyer’de Kültürel Planlama
Sarıyer’ın sosyokültürel özelliklerine uygun kapsayıcı politikalar üretmek, planlama
süreçlerine kültürü stratejik ve bütünsel bir şekilde dahil edilmesi Sarıyer Belediyesi’nin
sorumluluğundadır. Kültürel planlama; Sarıyerliler’in yaşam biçimlerini, çevreyle kurdukları
ilişkiyi, inanç ve alışkanlıklarının gündelik hayatlarına etkisi, geçmişlerinden gelen
değerlerinin, kentsel çevrenin tarihi, sembolik özellikleri ile toplumsal hafızadaki yeri gibi
farklı dinamikleri içerir. Tüm bu bütüncül bakışla kültürel planlama yaklaşımında sayısal
verilerin yanı sıra sosyal faydayı da ölçümleyecek niteliksel göstergeler belirlenmelidir.
Bu bağlamda Sarıyer’de
● Stratejik planlama sürecinde katılımcı ve bütüncül bir planlama için yeterince vaktin
ayrılmasını, Sarıyerlilerin bu süreçlere, karar verme mekanizmalarına dahil
edilmesini,
● Kültürel planlama sürecinde Kültür Müdürlüğü ile ilgili tüm birimlerin ve
Sarıyerliler’in katılımının yanı sıra mahalle derneklerinin, sivil toplum kuruluşlarının,
sanatçı platformlarının, meslek birliklerinin, eğitim ve araştırma merkezlerinin de
sürece dahil edilerek bütüncül ve katılımcı bir kültürel planlama yapılmasını,
● Sarıyer'de kültürel haritalandırma çalışmasının yapılmasını ve kültürel kaynakların
tespit edilmesini,
● Kültürel planlamanın, yerel yönetimin genel planlama sürecine ilgili uzmanların
katkılarıyla başarılı bir şekilde dahil edilmesini ve gerekli koşullarda yerel
8
yöneticilerin mesleki becerilerinin ve bilgilerinin artırılması için eğitim programlarına
katılmalarının teşvik edilmesini,
● Düzenlenen etkinliklerin, kültür merkezleri programlarının bütüncül planlamanın
parçası olarak, süreklilik içinde, bilinirliğini arttıracak yöntemlerle düzenlenmesini,
● Somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasını,
● Kentsel tasarım biriminin oluşturulmasını,
● Sarıyer Belediyesi’nin, Sarıyerli yurttaşların, üniversitelerin, akademik çalışma
yürütenlerin ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaca yönelik, farklı
disiplinlerden faydalanarak belediyenin çeşitli çalışma alanlarına dair bilimsel
yöntemler geliştirecek, bağımsız, herkese açık, kent & kültür merkezi, kent düşünce
merkezi hedefiyle Sarıyer Akademisi’nin kurulmasını,
TALEP EDİYORUZ.
EĞİTİM ve SPOR
Sarıyer Belediyesi, Sarıyerliler’in eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak nitelikli bir eğitim
sağlayabilir. Her mahallede mahallelinin ihtiyacına uygun eğitim programları düzenlenmeli,
özendirici spor faaliyetleri gerçekleştirilmelidir.
Eğitim ve spor başlığı altında;
● Başta çocuklar olmak üzere, herkesin yaşadığı yeri tanıması, benimsemesi ve
sahiplenmesi için yaşadığı yerdeki tarih ve kültür varlıklarının, hafıza mekanlarının ve
kamusal alanların tanıtımına yönelik geziler ve eğitimler düzenlenmesini,
● Her mahallede bir semt evi açılmasını ve bu semt evlerinde; okuma yazma
bilmeyenlere ücretsiz kurslar verilmesini, öğrencilere etüd desteği sağlanmasını,
yetişkinlere dışarıdan diploma alma fırsatı için eğitim kursları düzenlenmesini,
mesleki eğitim kursları açılmasını, kütüphane oluşturulmasını ve ücretsiz internet
servisi sağlanmasını,
● Her mahalleye spor salonu açılmasını ve sporun özendirilmesini,
● Gençlere yönelik olarak spor sahalarının çoğaltılmasını,
9
● Kız öğrencilerin eğitim hakkına erişimine destek ve teşvik çalışmaları yapılmasını,
● Çocuklara yönelik ücretsiz eğitim ve etüd merkezlerinin çoğaltılmasını,
● Sarıyer Belediyesi Yüzme Takımı’nın kurulmasını,
● Deprem/afet/ilkyardım gibi kamuyu bilgilendirici eğitim programlarının
düzenlenmesini,
TALEP EDİYORUZ.
Sarıyer Kent Dayanışması
16 Mart 2019
Sarıyer Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi
10

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
SON YORUMLANANLAR HABERLER
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
YUKARI